Reklamacje

Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy
 1. Klient ma możliwość zareklamowania każdego produktu zakupionego w Sklepie z koniecznością zachowania odpowiednich terminów oraz warunków reklamacji, tj. jeśli posiada wady lub przesłany produkt niezgodny jest z umową.
 2. Klient może do nieodpłatnej naprawy reklamowanego produktu lub jego wymianę w sytuacji kiedy naprawa jest niemożliwa lub wymaga zbyt wysokich kosztów. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej.
 3. W sytuacji kiedy Klient z przyczyn określonych w ust. 1 nie ma możliwości zażądać naprawy oraz wymiany zakupionego towaru, albo jeśli Sklep nie jest w stanie uczynić zadość reklamacji w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub też odstąpienia od umowy. W przypadku reklamacji konieczne będzie odesłanie do nas wadliwego produktu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty przyjęcia produktu na magazynie.
 4. Klient ma możliwość rezygnacji  zakupionego w Sklepie towaru, lub też odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy składając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wartość dokonanej transakcji zakupu w terminie i w sposób uzgodniony bezpośrednio z Klientem. Wówczas umowa zostaje uznana za niezawartą.
 5. Termin wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny jest liczony od dnia wydania produktu. W momencie kiedy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 6. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów jest możliwa jedynie w przypadku, gdy jego realizacja nie została jeszcze rozpoczęta za zgodą konsumenta przed upływem terminu z ust. 4. W sytuacji kiedy zamówienie zostało już zrealizowane w części lub całości, Konsument może odstąpić od umowy tylko wtedy kiedy pokryje część lub całość wykonanego zlecenia.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia  o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar musi być w niezmienionym stanie,  chyba że zmiany wymaga bezpieczny zwrot towaru.
 8. W przypadku zamówień, których właściwości zostały określone przez Klienta, Sklep winien zwrócić Klientowi zapłaconą kwotę nie póżniej niż 14 dni, tylko wtedy, kiedy nie rozpoczął realizacji zamówienia. W momencie kiedy Zleceniobiorca podjął się realizacji zamówienia winien zwrócić koszty jego realizacji pomniejszone o koszty realizacji.
 9. Klient jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 10. Wszystkie reklamacje Sklep rozpatruje w czasie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji na warunkach zgodnych z aktualnymi i właściwymi przepisami prawnymi, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 11. O dalszym postępowaniu Klient zostaje poinformowany po rozpatrzeniu reklamacji.
 12. Zawiadomienie o reklamacji można składać: przesyłając zawiadomienie pocztą na adres: Virtual Art Karolina Urbańczyk ul. Malinowa 9c, 44-217 Rybnik z dopiskiem "dobrasztuka.pl" lub na e-mail [email protected]