Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dobrasztuka.pl jest Virtual Art Karolina Urbańczyk, z siedzibą ul. Malinowa 9c, 44-217 Rybnik, Polska, NIP: 622-252-33-74, Regon: 300952895, działający na podstawie wpisu do Ewidencji  Działalności Gospodarczej 32114/2010 zwany dalej Zleceniobiorcą,
 2. Poniższy regulamin określa warunki nabywania doproduktów i usług w sklepie internetowym www.dobrasztuka.pl .
 3. Terminy użyte w Regulaminie:
  • Serwis  – sklep internetowy prowadzony przez właściciela  Karolina Urbańczyk, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż internetowa.
  • Firma - Virtual Art
  • Sklep – sklep internetowy pod adresem www.dobrasztuka.pl przez Firmę
  • Użytkownik –  każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu,
  • Klient – konsument, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której z kolei przepisy prawa przyznają zdolność prawną oraz  zdolność do czynności prawnych. Klient korzysta ze sklepu na po zapoznaniu się oraz zgodnie z Regulaminem w celu nabycia Towarów. Zamówień w sklepie internetowym mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie,
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art.. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • Towar – wszystkie produkty prezentowane na łamach Serwisu, które mogą być przedmiotem sprzedaży,
  • Operator płatności – spółka PayU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
§ 2 Zakres usług oraz warunki korzystania z serwisu
 1. Firma za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet prowadzi sprzedaż towarów oraz usług na łamach sklepu internetowego www.dobrasztuka.pl Sprzedawane przez firmę Virtual Art obrazy wykonywane są na zamówienie Klienta.
 2. Firma sprzedaje obrazy zarówno swojego autorstwa jak i prace innych malarzy.
 3. W celu utworzenia konta w Serwisie użytkownik powinien najpierw wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na www.dobrasztuka.pl. Wypełniając formularz należy podać wymagane dane oświadczając ich autentyczność.
 4. W sytuacji naruszenia regulaminu, zakończenia współpracy lub też podania  nieprawidłowych/nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności które mogą naruszać prawa osób trzecich  naruszających prawa osób trzecich, w tym również innych Klientów Sklepu, lub dopuszczenia się innych zachowań niezgodnych z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, konto Klienta może zostać zlikwidowane/zablokowane przez administratora.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do jakichkolwiek działań, które są  niezgodne z obowiązującym prawem.
 6. Sklep www.dobrasztuka.pl zastrzega sobie prawo do krótkich przerw oraz tymczasowe wyłączenia dostępu do sklepu, w momencie kiedy jest powodem awarii jest naprawa, rozbudowa serwisu lub oprogramowania. Przerwa może również nastąpić z przyczyn niezależnych od Firmy. O wszystkich przerwach w funkcjonowaniu sklepu Klienci zostaną poinformowani wcześniej na stronie głównej Sklepu.
§ 3 Zamówienia
 1. Aby sfinalizować zakupy niezbędne jest prawidłowe złożenie zamówienia w Sklepie poprzez odpowiednie wypełnienie formularza zamówienia. Aby prawidłowo wypełnić formularz należy postępować zgodnie z czynnościami krok po kroku, na które naprowadzi Klienta system Sklepu. Klient powinien wybrać najbardziej optymalne dla siebie formy płatności oraz sposób przesyłki wybranego produktu.
 2. Klient może złożyć zamówienie drogą telefoniczną oraz mailową.
 3. W momencie złożenia zamówienia Klient wyraża wolę zawarcia umowy kupna – sprzedaży towarów i/lub usług, których specyfikacja jest zgodna z zamówieniem. Równoznaczne jest to z akceptacją przez Klienta cen, które obowiązują w dniu złożenia zamówienia oraz niniejszego regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, otrzymuje on potwierdzenie e-mail, które zawiera informacje dotyczące ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
 5. W momencie, kiedy Klient przesyła materiały niezbędne do zrealizowania zamówienia, upoważnia Sklep do korzystania z przesłanych materiałów w celu realizacji zamówienia.
 6. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wykorzystania przesłanych przez niego materiałów.
 7. Sklep ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia w momencie kiedy Klient naruszy obowiązujące prawo oraz zasady niniejszego regulaminu.
 8. Dodatkowo odpłatne są zmiany graficzne oraz wykonanie wizualizacji produktu w pomieszczeniu. Ceny w/w zleceń są uzgadnianie z Klientem indywidualnie do każdego zamówienia. Klient musi zaakceptować cenę dodatkowego zlecenia przed przystąpienie do jego realizacji przez Zleceniobiorcę.
 9. Wszystkie obrazy i grafiki wykonywane są na zamówienie Klienta z wyłączeniem obrazów z kategorii "24 h natychmiastowa wysyłka" .
 10. Bony podarunkowe sprzedawane w naszym sklepie nie łączą się - jeden bon można wykorzystać przy jednym zamówieniu. Rabaty z bonów nie łączą się z innymi rabatami (kody rabatowe).
§ 4 Ceny oraz Płatności
 1. Ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają VAT). Klient powinien do nich doliczyć koszty przesyłki oraz ewentualne koszty innych dodatkowych usług. Finalny koszt zamówienia  zostanie potwierdzony z Klientem.
 2. Zamówienia, które przekraczają określoną na stronach sklepu wartość zamówienia są wysyłane na koszt Sklepu, dotyczy to przesyłek krajowych.
 3. Sklep ma prawo wprowadzić zmiany w cenniku. Zmiany nie dotyczą Klientów, którzy złożyli zamówienie przed ich wprowadzeniem.
 4. Klient może dokonywać płatności przelewem na rachunek bankowy Firmy oraz poprzez system Płatności.pl lub za pobraniem.
 5. Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności dla Stałych Klientów tylko w sytuacji podpisania odpowiedniej umowy o współpracę.
 6. Datą płatności przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie Zleceniobiorcy.
§ 5 Terminy oraz warunki Dostawy
 1. Zlecenia zamówienia produktu w Sklepie internetowym www.dobrasztuka.pl mogą być składane 24h przez 7 dni w tygodniu.
 2. Terminy realizacji zamówień zostały opisane na stronie www.dobrasztuka.pl. Terminy zostały podane w dniach roboczych oraz są orientacyjne.
 3. Pełny termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty lub wyboru przesyłki pobraniowej przez klienta.
 4. Wysyłki realizowane są w dni robocze - od poniedziałku do piątku.
 5. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia możliwe jest w sytuacji kiedy:
  • Klient prześle nieodpowiednio przygotowane lub niekompletne materiały, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia,
  • Klient złoży nietypowe zamówienie, którego nie ma na stronach www.dobrasztuka.,
  • Nastąpią zdarzenia niezależne od Zleceniobiorcy,
  • Klient nie udzieli wystarczającej ilości informacji, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Czas dostawy zrealizowanego zlecenia do Klienta nie jest liczony do czasu realizacji zamówienia.
 7. Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać realizację złożonego zamówienia w sytuacji, kiedy wystąpią okoliczności niezależne od Zleceniobiorcy, które nie pozwolą na realizację zamówienia. Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Klienta o tym fakcie.
 8. Koszty oraz sposób dostawy i płatności są opublikowane na stronie www.dobrasztuka.pl w podstronie Płatności i dostawa oraz po dodaniu przez Zamawiającego produktu do „koszyka”. PRzy większych zamówieniach - kilku obrazów - koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.
 9. Przesyłka ekspresowa- czas realizacji zlecenia wynosi 24 h od momentu zaksięgowania wpłaty lub wyboru przesyłki pobraniowej przez klienta.
§ 6 Odpowiedzialność Sklepu
 1. Materiały, które Klient przesyła w formie elektronicznej Zleceniobiorca drukuje w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone. Zleceniobiorca nie ma obowiązku dokonywania poprawek. Wszelkie poprawki oraz korekty dokonywane są na osobne zlecenie Klienta oraz po zaakceptowaniu przez niego wyceny wykonania zlecenia oraz uregulowaniu dodatkowych opłat za usługę.
 2. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umyślne bądź przypadkowe podanie przez Klienta nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym.
§ 7 Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy
 1. Klient ma możliwość zareklamowania każdego produktu zakupionego w Sklepie z koniecznością zachowania odpowiednich terminów oraz warunków reklamacji, tj. jeśli posiada wady lub przesłany produkt niezgodny jest z umową.
 2. Klient może do nieodpłatnej naprawy reklamowanego produktu lub jego wymianę w sytuacji kiedy naprawa jest niemożliwa lub wymaga zbyt wysokich kosztów. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej.
 3. W sytuacji kiedy Klient z przyczyn określonych w ust. 1 nie ma możliwości zażądać naprawy oraz wymiany zakupionego towaru, albo jeśli Sklep nie jest w stanie uczynić zadość reklamacji w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub też odstąpienia od umowy. W przypadku reklamacji konieczne będzie odesłanie do nas wadliwego produktu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty przyjęcia produktu na magazynie.
 4. Klient ma możliwość rezygnacji z zakupionego w Sklepie towaru, lub też odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy składając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wartość dokonanej transakcji zakupu w terminie i w sposób uzgodniony bezpośrednio z Klientem. Wówczas umowa zostaje uznana za niezawartą. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana - wykonywana na zamówienie. Wszystkie obrazy i grafiki wykonywane są na zamówienie Klienta z wyłączeniem obrazów z kategorii "24 h natychmiastowa wysyłka"
 5. Termin wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny jest liczony od dnia wydania produktu. W momencie kiedy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia  o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar musi być w niezmienionym stanie,  chyba że zmiany wymaga bezpieczny zwrot towaru.
 7. W przypadku zamówień, których właściwości zostały określone przez Klienta, Sklep winien zwrócić Klientowi zapłaconą kwotę nie później niż 14 dni, tylko wtedy, kiedy nie rozpoczął realizacji zamówienia. W momencie kiedy Zleceniobiorca podjął się realizacji zamówienia winien zwrócić koszty jego realizacji pomniejszone o koszty realizacji.
 8. Klient jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 9. Wszystkie reklamacje Sklep rozpatruje w czasie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji na warunkach zgodnych z aktualnymi i właściwymi przepisami prawnymi, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 10. O dalszym postępowaniu Klient zostaje poinformowany po rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Zawiadomienie o reklamacji można składać: przesyłając zawiadomienie pocztą na adres: Virtual Art Karolina Urbańczyk ul. Malinowa 9c, 44-217 Rybnik z dopiskiem "dobrasztuka.pl" i e-mail [email protected]dobrasztuka.pl
§ 8 Ochrona danych osobowych
 1. Admiratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) jest Firma nazwa firmy która, gromadzi je oraz przechowuje przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru.
 2. Każdy Klient ma prawo wglądu do treści podanych danych osobowych w formularzu oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 3. Dane potrzebne do realizacji płatności za pomocą serwisów Operatorów płatności nie są znane właścicielowi sklepu www.dobrasztuka.pl Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych Operatorów płatności.
§ 9 Własność intelektualna
 1. Zawartość strony internetowej www.dobrasztuka.pl. należy do właściciela sklepu oraz podlega ochronie z tytułu praw autorskich, bazy danych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
 2. Pobieranie, kopiowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, bądź wykorzystanie materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie w celach komercyjnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Dostęp do regulaminu posiada każdy Użytkownik w dowolnym momencie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz złożenie zamówienia w  Sklepie internetowym www.dobrasztuka.pl, jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu oraz w pełni akceptuje zawarte w nim warunki współpracy.
 3. www.dobrasztuka.pl ma prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, aczkolwiek nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.dobrasztuka.pl . Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dzień złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dn. 18-07-2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.